Penguin

Navigation

Contains links to other sections of the website.

##nav inline

<nav class="nav nav--inline" role="navigation">
  <h1 class="invisible">Navigation</h1>
  <ul class="nav__menu">
    <li class="nav__menu__item nav__menu__item--selected">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 1</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 2</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item nav__menu__item--lead">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 3</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 4</a>
    </li>
  </ul>
</nav>

##nav inline dropdown

<nav class="nav nav--inline" role="navigation">
  <h1 class="invisible">Navigation</h1>
  <ul class="nav__menu">
    <li class="nav__menu__item dropdown">
      <a href="#menu11" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 1</a>
      <ul id="menu11" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li class="nav__menu__item dropdown">
      <a href="#menu12" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 2</a>
      <ul id="menu12" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li class="nav__menu__item dropdown">
      <a href="#menu13" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 3</a>
      <ul id="menu13" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li class="nav__menu__item dropdown">
      <a href="#menu14" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 4</a>
      <ul id="menu14" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</nav>

##nav bar

<nav class="nav nav--bar" role="navigation">
  <h1 class="invisible">Navigation</h1>
  <ul class="nav__menu">
    <li class="nav__menu__item nav__menu__item--selected">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 1</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 2</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item nav__menu__item--lead">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 3</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 4</a>
    </li>
  </ul>
</nav>

##nav fluid

<nav class="nav nav--fluid" role="navigation">
  <h1 class="invisible">Navigation</h1>
  <ul class="nav__menu">
    <li class="nav__menu__item nav__menu__item--selected">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 1</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 2</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item nav__menu__item--lead">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 3</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 4</a>
    </li>
  </ul>
</nav>

##nav bar dropdown

<div class="penguin-example">
  <nav class="nav nav--bar" role="navigation">
    <h1 class="invisible">Navigation</h1>
    <ul class="nav__menu">
      <li class="nav__menu__item dropdown">
        <a href="#menu1" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 1</a>
        <ul id="menu1" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
          </li>
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
          </li>
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li class="nav__menu__item dropdown">
        <a href="#menu2" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 2</a>
        <ul id="menu2" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
          </li>
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
          </li>
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li class="nav__menu__item dropdown">
        <a href="#menu3" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 3</a>
        <ul id="menu3" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
          </li>
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
          </li>
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
          </li>
        </ul>
      </li>
      <li class="nav__menu__item dropdown">
        <a href="#menu4" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 4</a>
        <ul id="menu4" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
          </li>
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
          </li>
          <li class="nav__submenu__item">
            <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
          </li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
  </nav>
</div>
<nav class="nav nav--stacked" role="navigation">
  <h1 class="invisible">Navigation</h1>
  <ul class="nav__menu">
    <li class="nav__menu__item nav__menu__item--selected">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 1</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 2</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item nav__menu__item--lead">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 3</a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">Item 4</a>
    </li>
  </ul>
</nav>

##nav stacked dropdown

<nav class="nav nav--stacked" role="navigation">
  <h1 class="invisible">Navigation</h1>
  <ul class="nav__menu">
    <li class="nav__menu__item dropdown dropdown--stacked">
      <a href="#menu41" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 1</a>
      <ul id="menu41" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li class="nav__menu__item dropdown dropdown--stacked">
      <a href="#menu42" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 2</a>
      <ul id="menu42" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li class="nav__menu__item dropdown dropdown--stacked">
      <a href="#menu43" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 3</a>
      <ul id="menu43" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
    <li class="nav__menu__item dropdown dropdown--stacked">
      <a href="#menu44" class="nav__menu__link" data-rel="dropdown">Item 4</a>
      <ul id="menu44" class="nav__submenu" role="menu" data-dropdown="">
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 1</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 2</a>
        </li>
        <li class="nav__submenu__item">
          <a href="#" class="nav__submenu__link">Item 3</a>
        </li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</nav>
<nav class="nav nav--bar" role="navigation">
  <h1 class="invisible">Navigation</h1>
  <ul class="nav__menu">
    <li class="nav__menu__item nav__menu__item--selected">
      <a href="#" class="nav__menu__link">
        <span class="icon-text">
          <i class="icon">*Your icon here*</i>Item 1
        </span>
      </a>
    </li>
  <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">
        <span class="icon-text">
          <i class="icon">*Your icon here*</i>Item 2
        </span>
      </a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">
        <span class="icon-text">
          <i class="icon">*Your icon here*</i>Item 3
        </span>
      </a>
    </li>
    <li class="nav__menu__item">
      <a href="#" class="nav__menu__link">
        <span class="icon-text">
          <i class="icon">*Your icon here*</i>Item 4
        </span>
      </a>
    </li>
  </ul>
</nav>

##how to use

Class modifier Description
.nav–inline Places items in-line.
.nav–bar Places items in bar.
.nav–stacked Places items in stacked.
.nav–fluid Places nav with fluid width.

##responsive

You can get more info about $slicer-breakpoints and $slicer-breakpoint-names in grid components section.

// Breakpoints
$slicer-breakpoints    : 0  400px  600px  800px  1050px;
$slicer-breakpoint-names : 'a'   'b'   'c'   'd'   'e';

To use this component in a responsive project you have different options:

Breakpoint-slicer:

.nav {
  // Common styles

  @include to(c) {
    @include nav--bar;
  }

  @include from(d) {
    @include nav--stacked;
  }

}

Default media query:

.nav {
  //Common styles

  @media (max-width: 799px) {
    @include nav--bar;
  }

  @media (min-width: 800px) {
    @include nav--stacked;
  }

}

@include media-minwidth, a penguin mixin:

.nav {
  @include nav--bar;

  @include media-minwidth('d') {
    // Custom styles
  }
}

##custom nav

You can create your own custom nav.

.nav--custom {
  @include nav--inline;
  // Custom styles
}